October 27th, 2010

rusin, rusyn, русины

руский народ, недовольный направлением политики украинских предводителей...

Лень переводить весь запрос депутата Бачиньского.Кусочек:"...Tak samo mylnem było przedtem wygrywanie przez niektórych polityków polskich takiego atutu, jakim był jeszcze niedawno argument, że w Małopolsce Wschodniej należy się liczyć li tylko z Ukraińcami, gdyż oni przedstawiają jedynie realną siłę na tamtejszym terenie.Gdy Austrja postanowiła w latach 1880-tych rozbić Rusinów i stworzyć na terenie b. Galicji partję rządową t.zw. ukraińską, to nie liczyła się wówczas zupełnie z faktem, że w b. Galicji wszystkich ukraińców można było wtedy na palcach policzyć. A przecież dopięła, swego celu, a przecież taką partję wytworzyła.Zapewniam Panów, że ta zasugerowana społeczeństwu polskiemu siła ukraińska jest bańką mydlaną, która, w naszej wsi ruskiej już dzisiaj, prysła. Najlepszym tego dowodem jest, że już dzisiaj ludność ruska, niezadowolona z kierunku polityki przywódców ukraińskich, masowo i z własnej inicjatywy panrozwiązuje "Łuhy, Proświty, Sokiły, Silskie Hospodary", w których dotychczas ją strachem przed przyszłą Ukrainą trzymano i że już dzisiaj ludność ta emancypuje się z pod dotychczasowych wpływów polityków ukraińskich. Naturalnie, że i całe społeczeństwo polskie powinno poprzeć lojalną ruską ludność w jej dążeniu do wyzwolenia się z pod niezdrowychwpływów i uwzględnić jej najistotniejsze postulaty. Proszę mi wierzyć, że z chwilą:

a) gdy zostanie położony kres niesympatycznej i szkodliwej dla ruskiego narodu agitacji politycznej — prowadzonej w namiętny sposób przez księży ukraińskich w ruskich cerkwiach,..." (с)

На один из диалектов языка русинского. На "могучий":
"...Точно также было бы ошибкой разыгрывать каким-либо польским политиком такого туза, каким еще совсем недавно был аргумент, что в Восточной Малопольше следует считаться только с украинцами, поскольку только они на тамешних территориях представляют собой реальную силу. Когда Австрия решила в годах 1880-х разбить русинов и создать на территории бывшей Галиции правительственную т.но украинскую партию, то она в то время совершенно не считалась с фактом , что в б. Галиции украинцев в то время можно было пересчитать на пальцах одной руки. Но не смотря на все это она добилась своих целей и такую партию создала. Уверяю господ, что эта предложенная польскому обществу украинская сила является мыльным пузырем, который сегодня пришел в нашое руское село. Наиболее убедительным доводом справедливости таких слов служит руский народ, недовольный направлением политики украинских предводителей, массово и масштабно предлагающих " Ниви, Просвити, Соколи, Сельские господари", в которых до сегодня страхом будущей Украины их там удерживают и что сегодня народ этот эмансипируется из под влияния украинских политиков. Естественно, что и все польское общество должно поддержать лояльный руский народ в его стремлении освободиться от нездорового влияния и представить ему наиболее важные постулаты. Верьте мне, что с момента:
а) когда будет поставлен крест нездоровой несимпатичной и вредной для руского народа политической агитации- проводимой иезуитскими способами ксендзями в украинский и руских церквях...(с)
http://www.facebook.com/


Решение внеочередного Всемирного Совета Подкарпатских Русинов

Янукович расширяет репрессии против русинов

СБУ запретило о.Димитрию проводить пресс-конференцию


САЙТ ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ